Menu główne

Misja i cele

Tworzymy organizację pozarządową, która łączy ludzi z pasją. Naszą misją jest budzenie aktywności obywateli oraz wspieranie władz samorządowych w podnoszeniu skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych.

W myśl tej zasady prowadzimy wszechstronną działalność mającą na celu przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego, w szczególności poprzez:

1) wspomaganie, prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej, oświatowej, kulturalnej, gospodarczej, sportowej i turystycznej;

2) pogłębianie wiedzy społeczności lokalnej na temat ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, społeczeństwa obywatelskiego i ochrony środowiska;

3) wspieranie rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, a także kultury, sztuki, nauki, szkolnictwa oraz oświaty i wychowania patriotycznego;

4) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie patologiom i prowadzenie badań w tym zakresie;

5) promocja i organizacji wolontariatu;

6) pomoc osobom niepełnosprawnym;

7) upowszechnianie wiedzy na temat praw konsumenta i wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy albo zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu;

10) wspieranie rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Ambitne plany mają szanse pełnego urzeczywistnienia dzięki kreatywności naszych członków i sympatyków. Inicjatorom Fundacji zależy bowiem na skupieniu jak największej liczby osób zainteresowanych działalnością zarówno na gruncie lokalnym jak również szerszym – regionalnym. W tym dążeniu niebagatelną rolę odgrywają konkretne działania, które już zrealizowaliśmy, bądź planujemy przeprowadzić w najbliższym czasie.

Przedsięwzięciem inaugurującym działalność Fundacji „Kocham Maków” była organizacja I Makowskiej Nocy Muzeów(14 maja 2011 r.).Organizator przygotował liczne atrakcje dla uczestników wydarzenia. Wzorem największych miast Polski: Warszawy, Łodzi, Wrocławia czy Krakowa, zaprosiliśmy społeczność Makowa do udziału w ogólnopolskiej imprezie Noc Muzeów. Uczestnictwo w tym interesującym evencie dało możliwość poznania – bodaj po raz ostatni przed rozbiórką – niedostępnych na co dzień zakamarków starej komendy Policji, pozwoliło odkryć jej tajemnice oraz poznać ciekawe anegdoty z nią związane. Na zwiedzających czekało ponadto sporo atrakcji, m. in. pokazy zdjęć, prelekcje, „wycieczka” z przewodnikiem – emerytowanym policjantem, a jednocześnie utalentowanym gawędziarzem. Makowska Noc Muzeów2011, pokazała, że inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Liczba uczestników znacznie przewyższała oczekiwania organizatorów. Jesteśmy dumni, że tej nocy tak wiele osób w różnym wieku było z nami. Traktujemy to jako optymistyczną prognozę na przyszłość, bowiem w najbliższym czasie planujemy zrealizować kolejne akcje i projekty.

Angażujemy się w akcje ogólnopolskie, np. organizowane przez fundację Batorego. Wraz z Urzędem Miejskim bierzemy udział w konkursie „Super Samorząd”, którego celem jest budowanie dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym, integracja lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy oraz skuteczniejszy przepływ informacji na poziomie lokalnym.

Fundacja jest tzw. organizacją non-profit, czyli ustanowioną nie dla zysku. Jest instytucją wspierającą – poszukującą zewnętrznych źródeł finansowania dla działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Podstawą działania jest wolontarystyczne zaangażowanie członków i sympatyków.

Zarówno działalność merytoryczna, jak i finansowa Fundacji jest jawna. Podlega kontroli Rady Fundacji oraz ministra właściwego do spraw pracy i polityki socjalnej.

Fundacja „Kocham Maków” jest organizacją otwartą.

Zapraszamy więc do współpracy wszystkich, którym dobro naszej lokalnej społeczności leży szczególnie na sercu.