Menu główne

Struktura

Zgromadzenie Fundatorów

Zgromadzenie Fundatorów jest organem opiniującym Fundacji. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

a) powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Rady Fundacji oraz jej członków,

b) powoływanie i odwoływanie przewodniczącego oraz członków Zarządu,

c) uchwalanie zmian Statutu Fundacji, w tym obejmujących zmiany celów Fundacji,

d) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

e) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Radę, Zarząd lub podjętych z własnej inicjatywy,

f) ustalanie wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

g) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

h) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,

i) zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji oraz preliminarza tej działalności,

j) podjęcie uchwały o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Fundację.

Zarząd Fundacji

Zarząd kieruje działalnością Fundacji. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych Fundacji,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu Fundacji,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g) składanie wniosku do Zgromadzenia Fundatorów o zmianę statutu,

h) wnioskowanie do Zgromadzenia Fundatorów o połączenie i likwidację Fundacji.

Rada Fundacji

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji.

2) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

3) Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.

4) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

5) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.