Menu główne

Super Samorząd

Fundacja „Kocham Maków” w partnerstwie z władzami samorządowymi bierze udział w konkursie Super Samorząd, który odbywa się w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Fundacji Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów.
Celem konkursu jest budowanie dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym, integracja lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy oraz skuteczniejszy przepływ informacji na poziomie lokalnym.
W konkursie tym bierze udział 157 partnerstw lokalnych z całej Polski. Aby zdobyć tytuł uczestnicy są zobowiązani wykonać cztery zadania przewidziane w akcji.
Zadanie I  „Jak rozmawiać i współpracować?” – polega na opracowaniu i wdrożeniu lokalnie obowiązującego dokumentu „zasady komunikacji i współpracy”. Ten etap mamy już właściwie za sobą. Opracowany wspólnie z władzami samorządowymi „System powiadamiania mieszkańców o sprawach realizowanych przez Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim” zostanie przedstawiony mieszkańcom podczas spotkania, które odbędzie się 23 sierpnia o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Makowie Maz.
Zadanie II „Przestrzeń publiczna – wspólna sprawa" polega na opracowaniu założeń prowadzenia konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących przestrzeni publicznej.
Zadanie III  „Otwarta gmina” ma na celu wprowadzenie zwyczaju spotkań mieszkańców z radnymi w miejscach powszechnie uczęszczanych. Realizując to zadanie Fundacja zorganizuje również dyskusję z udziałem komisji rady gminy.
Zadanie IV „Co się będzie działo w naszej gminie?” obejmuje organizację spotkania z udziałem burmistrza i prezentację planu działania władz oraz budżetu gminy na rok 2012.
Decyzję o uczestniczeniu w akcji Fundacja „Kocham Maków” podjęła głównie ze względu na fakt, iż realizacja powyższych zadań służyć ma budowie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi, a w szczególności poprawie zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy oraz skuteczniejszemu przepływowi informacji na poziomie lokalnym.